Om Städo

Städo erbjuder modern och miljösmart städservice samt närliggande tjänster åt hem och företag som ställer höga krav på service och kvalitet.

Professionell städservice av kontor & hem

Städo är ett modernt serviceföretag med lokalvård som kärnverksamhet. Vi erbjuder städning och närliggande tjänster till företag, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner som ställer höga krav på service och kvalitet.

Bra att veta om Städo

 • Hög kompetens inom all slags lokalvård.
 • Engagerad personal med en serviceinriktad relation till våra kunder.
 • Att alltid utföra ett arbete med hög kvalitet, i rätt tid och till överenskomna priser.
 • Förebygga avvikelser och snabbt åtgärda reklamationer och fel.
 • Sträva efter att ständigt förbättra effektivitet och kvalitet med nya metoder och hjälpmedel.
 • En kontinuerlig kompetensutveckling av all personal.
 • Ett engagerat miljöarbete med ständig begränsning av verksamhetens påverkan av den yttre miljön.
 • Minimering av driftstörningar genom hög serviceberedskap.
 • En hög säkerhetsnivå.

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Städo har upprättat, dokumenterat och implementerat ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001.

Vi använder oss av metoder och medel, som tar hänsyn till den yttre miljön, arbetsmiljön, samt trivsel. Vår golvvård syftar till att bibehålla en optimal underhållsstatus på golven. Kvalitets- och miljöaspekter präglar hela vårt arbete. Enligt vår miljöpolicy skall vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård.

Vår handlingsplan för detta uppdrag innefattar följande:
 • Vi beaktar miljöaspekterna när vi väljer våra leverantörer av städutrusning. Årliga leverantörsbedömningar görs.
 • Vi strävar efter att kontinuerligt minska användningen av kem (vår största miljöpåverkan och ett miljömål). Vi mäter vår förbrukning av kem kvartalsvis. Vi redovisar på grafbilder med jämförelser med tidigare perioder.
 • Vi arbetar på att använda mer torra och kemfria metoder.
 • Doserar exakt rätt mängd kem (kem används nästan uteslutande i golvvården), bl a med hjälp praktiska doseringshjälpmedel.
 • Återanvänder och återvinner emballage och förpackningar.
 • Använder koncentrat & refillförpackningar.
 • Använder ergonomiskt utformade arbetsredskap.
 • Strävar efter att utföra golvvård med hög kvalitet. Bra golvunderhåll minskar behovet av kem i den dagliga städningen.
 • Planerar och samordnar transporter för att minska utsläpp och luftförorening mm.
 • Kvalitets- & miljökontroller görs 1 gång/ månad. Görs av arbetsledare och lokalvårdare. Dokumenteras.
 • Driftmöten med kunden 1 gång/månad eller efter överenskommelse. Vi presenterar då en sammandragsrapport över kvalitets- & miljökontroller samt månadens avvikelser.
 • Processtyrning genom identifiering av processer och rutiner som direkt eller indirekt påverkar kvaliteten och miljön. Uppdatering och kontroll av att rutiner fungerar och att ändringar är korrekt dokumenterade.
 • I rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder har vi säkerställt att
  1) handlägga kunders reklamationer och klagomål på ett snabbt och för kunden tillfredsställande sätt
  2) uppkomna avvikelser inte upprepas
  3) potentiella avvikelser inte uppstår (genom förebyggande åtgärder).
  Obs! Denna rutin är den mest väsentliga i hela kvalitets- & miljösystemet.
 • Hantera, förvara och skydda varor vi använder i vår lokalvård på ett sådant sätt att vi minskar eller eliminerar risken för skador/miljöskador eller kvalitetsförsämringar.
 • 2 gånger per år genomför vi interna kvalitets- & miljörevisioner, som är en oberoende granskning av kvalitets- & miljösystemets effektivitet och tillämpning. Det syftar också till att utveckla och effektivisera företaget.
 • Vi har fastställt en nödlägesberedskap avseende olyckor, brand, inbrott, personskador och andra händelser. I våra fordon som transporterar kemikalier finns det varuinformationsblad (för att veta vilka typer av kem som finns i bilen vid ev bilolyckor).
 • Vi använder inte produkter som finns på Kemikalieinspektionens begränsnings- & OBS-lista.

Vi skall tillhandahålla lokalvård med hög kvalitet i alla avseenden. I vår kvalitetspolicy har vi fastslagit ”Att göra rätt från början, i rätt tid och till överenskomna villkor”. Målet är alltså ”Noll fel”.

Kvalitet och kvalitetssäkring

Inom RENT 24 har vi upprättat, dokumenterat och implementerat ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000, som ett medel för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok, som både övergripande och detaljerat beskriver hela systemet. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet.

Vi utarbetar kontinuerligt handlingsplaner för att säkerställa att vi uppnår optimal kvalitet och att vi underhåller kvalitetssäkringssystemet. Dessa planer innefattar alla slag av kvalitetsförbättrande åtgärder, och dokumenteras på en särskild blankett ”Handlingsplan kvalitet”.

Kvalitetsplanen för detta uppdrag innefattar följande:
 • Kvalitetskontroller görs på anpassad blankett en gång per månad. Görs av arbetsledare, lokalvårdare och med er representant, om ni så önskar. Kopia till kund senast 2 dagar efter utförd kontroll.
 • Den arbetande förmannen och lokalvårdarna skall efter dagens utförda städarbete genomföra en egenkontroll. Att alla moment enligt arbetsinstruktionen är utförda och om kvaliteten på arbetet är godkänd. Arbetsledaren gör även vid varje besök på objektet okulära kontroller. Vid dessa besök gör arbetsledaren en notering på ”Dagbok arbetsledare” att objektet har besökts och gör en bedömning mellan 1-5. Som motivation för städaren att göra ett bra arbete delar vi ut en bonus/present till den städare som får den högsta poängsumman för månaden.
 • Driftmöte 1 gång/månad. För genomgång av genomförande och ev problem eller brister. Vi presenterar då en sammandragsrapport över kvalitetskontroller, avvikelserapporter, revisioner och åtgärder etc.
 • Med hjälp av kundenkäter tar vi reda på hur nöjda våra kunder är. Vid ev brister rättas dessa till snarast.
 • Styrning av dokument och data, som är viktiga för arbetets utförande och kvalitet.
 • Kontinuerliga bedömningar av våra leverantörer. Att dessa kontinuerligt uppfyller våra kvalitets- & miljökrav.
 • Processtyrning genom identifiering av processer och rutiner som direkt eller indirekt påverkar kvaliteten och miljön. Uppdatering och kontroll av att rutiner fungerar och att ändringar är korrekt dokumenterade.
 • I rutinen Korrigering och förebyggande åtgärder har vi säkerställt att
  1) handlägga kunders reklamationer och klagomål på ett snabbt och för kunden tillfredsställande sätt
  2) uppkomna avvikelser inte upprepas
  3) potentiella avvikelser inte uppstår (genom förebyggande åtgärder).
  Obs! Denna rutin är den mest väsentliga i hela kvalitets- & miljösystemet.
 • Hantera, förvara och skydda varor vi använder i vår lokalvård på ett sådant sätt att vi minskar eller eliminerar risken för skador eller kvalitetsförsämringar.
 • 2 gånger per år genomför vi interna kvalitets- & miljörevisioner, som är en oberoende granskning av kvalitets- & miljösystemets effektivitet och tillämpning. Det syftar också till att utveckla och effektivisera företaget.
 • Vid nyanställning av lokalvårdare finns det ett fastställt utbildnings- och introduktionsprogram för att de skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.
 • Vi upprättar och genomför utbildningsplaner kontinuerligt för att säkerställa att personalen får den utbildning som krävs för att kvaliteten och miljökraven skall upprätthållas.
 • Vi har framförhållning vid vår planering och schemaläggning med stor flexibilitet bland våra anställda, vilket gör att vi snabbt kan fylla upp behovet av personal vid sjukdom och annan frånvaro. Detta ger företaget en bra stabilitet vid snabba förändringar
 • I de städförråd vi disponerar håller vi god ordning och reda. I varje förråd finns en städobjektpärm med information om objektet, bemanningsplaner, vilken städutrustning och material som skall finnas i förrådet, varudeklarationer för kem, kontaktpersoner, avvikelserapporter, nödlägesberedskap mm

Vi har ett brett serviceprogram och en lång erfarenhet av olika typer av städuppdrag. Våra kunder kommer både från den privata och offentliga sektorn. Vi kvalitets- och miljösäkrar vår verksamhet enligt ISO 9001:200 och ISO 14001. Vi är ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner SEK per skada och tillfälle. Vår affärsidé är att erbjuda marknaden kundanpassade och prisvärda städtjänster med kvalitet i alla led.

0771-23 30 30
info@stado.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i intresseanmälan nedan så återkommer vi med en kostnadsfri offert inom 24 timmar.